ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

1. การสมรส  Äktenskapsbalk (1987:230)

คุณสมบัติที่ต้องมีก่อนที่จะเข้าพีธีสมรสได้คือ

1. อายุต้องครบ 18 ปีบริบูรณ์
2. ยังโสด / ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ในขณะยื่นขอสมรส
3. คู่ที่จะสมรสต้องไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน 

 

กรณียกเว้นสำหรับ คู่ที่ต้องการสมรสแต่อายุต่ำกว่า18 ปี (2 kap 1 §) จำเป็นจะต้องยื่นคำร้องขอสมรสที่ สำนักงานบริหารมณฑล (Länstyrelsen- เเลนสตีเรลเซ่น) ณ. เมืองที่ท่านอยู่อาศัย และก่อนที่สำนักงานบริหารมณฑลจะตัดสิน จำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งผู้มีสิทธิอุปการะเลี้ยงดู เเละ คณะกรรมการสวัสดิการสังคม (Socialnämnden- โซชิออลเเน๊มเด่น) ประจำเขตที่เด็กคู่นั้นอยู่อาศัยเสียก่อน ท่านสามารถอุทธรณ์คำตัดสินของสำนักงานบริหารมณฑลได้ กรณีที่ท่านต้องการยื่นอุทธรณ์ต้องใช้เเบบฟอร์มยื่นคำร้องที่จัดไว้ให้ที่สำนักงานบริหารมณฑล

ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยืนคำร้องขอสมรส ยังคงอยู่สถานะภาพสมรสอยู่ ก็ไม่สามารถสมรสซ้ำได้ ต้องหย่าร้างให้เสร็จเสียก่อน (2 kap 4 §, 3 kap 3 § 2:st)

คู่ที่ต้องการสมรสเป็นญาติสนิทกัน ไม่สามารถสมรสกันได้ อย่างเช่น  ระหว่าง บิดา เเละ บุตรสาว หรือ บุตรร่วมบิดาเดียวกัน  หรือ บุตรร่วมมารดาเดียวกัน (2 kap 3 § + 3 kap 3 §) ในกรณีที่คู่ที่ต้องการสมรสเป็น บุตรต่างบิดา หรือ บุตรต่างมารดา จะสามารถสมรสกันได้ เเต่จะเป็นจะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาล (Regeringen - รีเยียริ่งเง็น)

 

เพื่อที่จะทราบว่า คู่สมรสมีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าพิธีสมรสได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องตรวจสอบว่ามี อุปสรรคข้อใดที่ขัดขวางต่อคุณสมบัติการสมรสของคู่สมรสหรือไม่ ภาษาสวีเดนจะเรียกว่า ”Hindersprövning” – หินเดอรฺเพริบนิ่ง ซึ่งแปลว่า อุปสรรคในการสมรส การตรวจสอบอุปสรรคในการสมรสทำที่กรมสรรพากร (Skatteverket- สกัตเต่ะเเว๊รฺกเก็ต) ประจำเขตที่ทั้งฝ่ายหญิงเเละฝ่ายชาย หรือ ฝ่ายใดฝ่าหนึ่งขึ้นทะเบียนราษฎร์อยู่อาศัยที่นั่น ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ได้ลงทะเบียนราษฎร์อยู่อาศัยที่นั่น ทั้งสองจะต้องไปยื่นคำร้องพร้อมกันที่ กรมสรรพากร หรือ สำนักงานประกันสังคม (Försäkringskassan - เฟอรฺเเซกกริ่งสฺคัสซัน) การยื่นคำร้องสามารถทำได้โดเขียเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ให้การปากเปล่าเมื่อท่านไปที่นั่น ขณะที่ทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่า มีอุปสรรคในการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามรับประกันว่า ทั้งสองฝ่ายไม่มีอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่จะขัดขวางในการสมรส เเบบฟอร์มมีให้ที่ กรมสรรพากร เเละ สำนักงานประกันสังคม  เอกสารรับรองอุปสรรคในการสมรสมีอายุใช้งานเพียง 4 เดือนเท่านั้น การยื่นขอเอกสารรับรองไม่เสียค่าธรรมเนียมเเต่อย่างใด

การสมรส (Vigsel- วีคเซ็ล) สามารถทำได้สองวิธี คือ สมรสที่โบสถ์ (Kyrklig vigsel – ชีกรฺก์ ลิ่ค วีคเซ็ล) หรือ พิธีสมรสที่ไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง (Borglig vigsel–โบ่รฺย ลิ่ค วีคเซ็ล)

โบสถ์ที่สวีเดนมีสิทธิที่จะทำพิธีสมรสให้แก่คู่สมรสที่อยู่ในเขตชุมชนทางศาสนาของโบสถ์นั้นๆได้ เเต่ถ้าท่านต้องการสมรสในโบสถ์เขตชุมชนทางศาสอื่น ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เเก่ทางโบสถ์นั้นๆ

การสมรสเเบบที่ไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง พิธีสมรสทำโดย ผู้พิพากษาในศาล หรือ ผู้ที่ทำการสมรสพิเศษที่เเต่งตั้งขึ้นโดย สำนักงานบริหารมณฑลในเเต่ละเขตเทศบาลเมืองนั้นๆ การจองเวลาในการทำการเข้าพิธีสมรสจะต้องยื่นขอที่ เทศบาลเมืองที่ท่านอยู่ เเละ พร้อมกันนั้นต้องยื่นเอกสารรับรองอุปสรรคในการสมรสด้วย ในพิธีสมรสจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคน

 

 

 

* แนะนำให้อ่านเรื่อง สัญญาทรัพย์สินก่อนสมรส และ สิทธิในสินสมรส ในหัวข้อที่  2 เศรษฐกิจการเงินก่อน และ ขณะที่สมรส