ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

2.   เศรษฐกิจการเงินก่อน และ ขณะที่สมรส (Äktenskapsbalk 6 kap)

ขณะที่สมรสกันอยู่ ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาเลี้ยงครอบครัวร่วมกันว่า มีสิ่งใดบ้างที่จำเป็นต่อสมาชิกในครอบครัว เเละ บุตรในครอบครัว ต่างฝ่ายก็ต้องนำส่วนของตนมาช่วยในส่วนกลาง (6 kap 1 § ) ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีไม่เพียงพอ อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องนำมาช่วยเหลือจุนเจือเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงครอบครัว (6 kap 2 §)

ถ้าท่านมีปัญหาในครอบครัวที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาจาก ที่ปรึกษาปัญหาครอบครัว (Familjerådgivning - ฟามีลเย่ะโรดยีวนิ่ง) ได้ ท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้จากเวปไซต์ของเทศบาลประจำเขตที่ท่านอยู่อาศัย หรือ สมุดโทรศัพท์

 

ถ้ามีการหย่าร้างกันเกิดขึ้น ต่างฝ่ายก็ต่างก็รับผิดชอบที่จะหาเลี้ยงตนเอง หลังจากการหย่าร้าง
แล้ว การให้เงินค่าเลี้ยงดูหลังจากการหย่าร้างมีเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น ดังนั้นก่อนมีการหย่าร้างกัน จึงควรปรึกษาทนายความจะเป็นการดีที่สุด

 

สัญญาก่อนสมรส (Äktenskapsförord - เอ็คเต่นสก๊อบสฺเฟอรฺอูร์ดฺ)  (7 kap 2 §)
คู่ที่จะเข้าพิธีสมรส อาจตกลงกันเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสโดยการเขียนสัญญากันไว้ก่อนหน้านั้นว่า ทรัพย์สินใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีก่อนที่จะเข้าพิธีสมรส ก็ยังคงเป็น ทรัพย์สินส่วนบุคคลของฝ่ายนั้นอยู่ รวมถึงทรัพย์สินหรือกำไรที่ได้จากทรัพย์สินนั้นๆ ภายหลังการสมรสก็ยังคงเป็นสินส่วนบุคคลต่อไป ถ้ามีการหย่าร้างเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาประเภทนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเอง อย่างเช่น สำหรับผู้ที่มีกิจการการค้า หรือ บ้าน ที่ดิน หรือ ป่า ที่มีค่ามาก เพราะหลังจากการหย่าร้างไม่ต้องถึงขนาดเลิกล้มกิจการที่ตนดำเนินอยู่ สัญญาฉบับนี้สามารถทำขึ้น หรือ อาจเปลี่ยนเเปลงใหม่ หรือ ทำการยกเลิก เมื่อไรก็ได้ในขณะสมรส

สัญญาทรัพย์สินก่อนสมรสควรที่จะให้ทนายความช่วยร่างสัญญาให้ สัญญาฉบับนี้จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เเละ มีการลงนามของทั้งสองฝ่าย เเล้วหลังจากนั้น ก็นำไปลงทะเบียนที่ กรมสรรพากร (Skatteverket) จึงจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

สิทธิในสินสมรส (Giftorätt -ยีฟตูเเร็ท) (7 kap 1 § )
สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ทั้งสองมีสิทธิขณะที่ทำการสมรส เเละ ภายหลังการสมรสกันเเล้ว (Giftorättsgod - ยีฟตูเเร็ทกู้ด) ทั้งสองจะมีสิทธิร่วมกัน ยกเว้นถ้าทำสัญญาทรัพย์สินก่อนสมรส ดังที่กล่าวมาเเล้วข้างบนจะเป็น ทรัพย์สินส่วนบุคคล (Enskild egendom – เอ็นคิลดฺ เอียเก็นดุม) ถ้ามีการหย่าร้างกัน การเเบ่งทรัพย์สิน (Bodelning - บูเดียลนิ่ง) ต้องหักหนี้สินออกจากทรัพย์สินในส่วนของเเต่ละฝ่ายเสียก่อน หนี้ของใครก็ของมัน ทรัพย์สินเหลือเท่าไรจึงจะนำรวมเเล้วเเบ่งกัน