ความรู้ใหม่ๆ

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศสวีเดน

Sweden: A Supermodel for America?

 

Is Sweden Really a Paradise of Socialism?

Interview with Sven Otto Littorin

ข่าวเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพของสวีเดน  
Swedish healthcare 1

Swedish healthcare 2