ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

5.   การจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่รักร่วมเพศ
 

ที่ประเทศสวีเดนมีกฎหมายให้คนสองคนที่มีเพศเดียวกันสมรสกันได้ตั้งแต่ปี ค.ศ 2009 คู่ที่เคยจดทะเบียนไปแล้วไม่สามารถสมรสใหม่ได้  แต่คู่ที่จดทะเบียนไปแล้วอาจคงการจดทะเบียนอย่างนั้นต่อไป หรือ อาจจะไปแจ้งขอ Omvandla registrerat partnerskap till äktenskap (เปลี่ยนให้เป็นการสมรส) ที่สำนักงานภาษีได้  ทั้งสองฝ่ายอาจเลือกที่จะเข้าพิธีสมรส ถ้าเป็นกรณีนั้นต้องทำการตรวจสอบว่ามีอุปสรรคใดที่ขัดขวางต่อการเข้าพิธีสมรสหรือไม่ เช่นเดียวกับการแต่งงานระหว่างคู่ที่เป็นมีเพศต่างกัน

 

การหย่าร้างกัน และ การแบ่งทรัพย์สินหลังหย่าร้างจะปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกันกับการสมรสทั่วไป

 

คู่ที่จดทะเบียนสมรสมีสิทธิ์ที่จะรับบุตรบุญธรรม และ ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกัน กับคู่สมรสระหว่างเพศเดียวกัน รวมไปถึง สิทธิในการได้รับวันหยุด และ สวัสดิการเงินชดเชยของผู้ปกครองที่อยู่บ้านเลี้ยงบุตร และ หน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร กรณีที่มีการหย่าร้างกันขึ้นมา

 

กฎหมายการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน มีในหลายประเทศในทวีปยุโรป เช่น ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ เนเธอแลนด์ และ ไอสแลนด์