ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

 

  Socialtjänsten  - สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม (สังคมสงเคราะห์)  
  Socialstyrelsen - คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งชาติ  
  Socialjouren - หน่วยบริการสวัสดิการสังคมฉุกเฉิน (ทำการนอกเวลาราชการ)  
  Individ och familjeomsorg - สำนักงานดูแลช่วยเหลือปัจเจกบุคคล และครอบครัว  
  Försäkringskassan - สำนักงานประกันสังคม