ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

 

               1. Arbetsförmedlingen สำนักงานจัดหางาน
   2. Arbetslöshetskassan กรมธรรม์ประกันการตกงาน หรือ ประกันสำหรับผู้ที่ตกงาน