ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

 

1.   การสมรส 2.   เศรษฐกิจการเงินก่อน และ ขณะที่สมรส
3.   การหย่าร้าง 4.   การอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส sambo
5.   การจดทะเบียนสมรสของคู่รักร่วมเพศ 6.   การเกิด
7.  การยอมรับว่าเป็นบิดาของเด็ก 8.   การรับเป็นบุตรบุญธรรม
9.   การมีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตร 10. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
11. การตาย 12. พิธิฝังศพ
13. มรดก และ พินัยกรรม 14. สิทธิลาพักงานของผู้ที่เป็นบิดามารดา
15. เงินชดเชยในขณะที่ตั้งครรภ์และไม่สามารถทำงานตามปกติได้ 16. เงินสงเคราะห์บุตร/ เงินเสริมกรณีบุตรหลายคน
17. เงินอุปการะค่าเลี้ยงดูบุตร และ เงินอนุเคราะหฺ์ค่าเลี้ยงดูบุตร 18.