ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

6.   การเกิด - Födelse
 

อย่าลืม แจ้งให้สำนักงานภาษีทราบ เรื่อง ชื่อ และ นามสกุลของเด็ ภายใน 3 เดือน 

เมื่อเด็กเกิด นางพยาบาลผดุงครรภ์กรอกใบแจ้งเกิด และ ส่งไปที่สำนักงานภาษี และลงทะเบียนเด็กที่เกิดใหม่ในทะเบียนราษฎร์ (folkbokföring)และ เด็กก็จะได้รับหมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นหมายเลขจำนวน 10 ตัว ที่เริ่มต้นด้วย ปี, เดือน และ วันที่ ที่เด็กเกิด – รวมเป็น เลข 6 ตัว และ ตามด้วยหมายเลขที่สุ่มที่เลือกมาอีก 3 ตัว และ 1 ตัวเป็นหมายเลขตรวจสอบ หมายเลขตัวสุดท้ายที่เลือกมาโดยการสุ่ม (หมายเลขตัวก่อนตัวสุดท้าย) บ่งบอกว่า เด็กเป็นเพศใด  เด็กผู้ชายเลขตัวนั้นจะเป็นเลขคี่ และ เด็กผู้หญิงจะเป็นเลขคู่ ตัวอย่างเช่น 130209-5678 เด็กเกิดปี ค.ศ 2013 เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 9 และ เด็กเป็นเด็กผู้ชาย

 

เมื่อลงทะเบียนเด็ก และ ได้รับหมายเลขประจำตัวประชาชนแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับจดหมายยืนยัน  ท่านจะได้รับแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งชื่อ และ นามสกุลของเด็ก และ รายละเอียดว่า มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างในการตั้งชื่อเด็ก
 

ถ้าเด็กเกิดต่างประเทศ

ถ้าท่านมีสัญชาติสวีเดน บุตรของท่านก็จะได้สัญชาติด้วย ในเกือบทุกกรณี ถ้าแม้ว่าเด็กจะเกิดต่างประเทศ ท่านต้องแจ้งเกิดให้แก่บุตรของท่านที่สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน หรือ กงสุลที่ใกล้ที่สุด และ แจ้งชื่อเด็ก และ ยื่นของหนังสือเดินทางให้แก่เด็ก ให้นำเอาสูติบัตรของเด็ก และ เอกสารสถานภาพสมรส ถ้าบิดามารดาของเด็กสมรสต่างประเทศ 

การเป็นบิดาของเด็ก - Faderskap ฟาเดอร์สก๊อบ

ถ้าท่านสมรสแล้วในขณะที่เด็กเกิดถือว่าสามีเป็นบิดาของเด็ก ถ้าท่านไม่ได้สมรสกัน จำเป็นต้องมีการยอมรับการเป็นบิดาของเด็กเป็นพิเศษ ปกติแล้วจะกระทำโดยให้บิดาและมารดาของเด็ก ลงนามยืนยัน ที่ socialnämnden(คณะกรรมการสวัสดิการสังคม) หรือ Familjerätten (สำนักงานกฎหมายครอบครัว)   พร้อมไปกันนั้น ท่านสามารถ แจ้งได้ด้วยว่า ท่านทั้งคู่ต้องการที่จะมีสิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน (gemensam vårdnad) เพราะคู่ที่ไม่ได้สมรส เมื่อบุตรเกิดมา มารดาจะมีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ชื่อของเด็ก - Barns förnamn

ท่านต้องแจ้งว่าเด็กจะชื่อว่าอะไร ที่สำนักงานภาษีภายใน 3 เดือนหลังจากที่เด็กเกิด การแจ้งจะทำโดยการลงนามของผู้มีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตร  (vårdnadshavare - โวรฺดนาดสฺฮอวะเร่ะ).
 

นามสกุลของเด็ก - Barns efternamn

บุตรของท่านจะได้นามสกุลดังนี้ :
• ถ้าบิดามารดาสมรสกัน และมีนามสกุลเหมือนกัน เด็กจะได้นามสกุลโดยอัตโนมัติ
• ถ้าบิดามารดมีนามสกุลต่างกัน และ บุตรที่ท่านมีร่วมกันคนก่อนๆที่บิดามารดาเป็นผู้มีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตร เด็กจะได้นามสกุลเหมือนกับพี่น้องคนสุดท้ายที่เกิดก่อนเขา 

กรณีอื่นๆ บิดามารดาต้องเป็นผู้แจ้ง นามสกุล ที่สำนักงานภาษีภายใน 3 เดือนหลังจากที่เด็กเกิด โดยการลงนามของผู้มีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตร ถ้าบิดามารดาทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตรต้องลงชื่อทั้งสองคน 

ถ้าบิดามารดา ไม่ได้แจ้ง เด็กจะได้นามสกุลของมารดา 

นามสกุลที่ท่านสามารถแจ้งให้เด็กคือ
• นามสกุลปัจจุบันของท่านทั้งสอง 
• นามสกุลของท่านก่อนสามรส

ถ้าบิดามารดามีนามสกุลต่างกัน และ ต้องการให้เด็กใช้ทั้งสองนามสกุล ท่านต้องแจ้ง และ ใช้นามสกุล 1 นามสกุลเป็น ชื่อกลาง (mellannamn- เมลลันนาม) ให้แก่เด็ก และ อีกนามสกุลหนึ่ง เป็นนามสกุลทางการ  

สัญชาติของเด็ก - Barns medborgarskap

เมื่อเด็กลงทะเบียนราษฎร์แล้วสำนักงานภาษีตัดสินสัญชาติของเด็กตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
• เด็กที่เกิดจากมารดาที่ถือสัญชาติสวีเดน ถือ สัญชาติสวีเดน, ไม่ว่าเด็กจะเกิดที่สวีเดน หรือ ต่างประเทศ
• เด็กที่เกิดจากมารดาที่ถือสัญชาติอื่น แต่สมรสกับบิดาของเด็กที่ถือสัญชาติสวีเดน เด็กถือสัญชาติสวีเดน, ไม่ว่าเด็กจะเกิดที่สวีเดน หรือ ต่างประเทศ
• เด็กที่เกิดจากมารดาที่ถือสัญชาติอื่น แต่ไม่ได้สมรสกับบิดาของเด็กที่ถือสัญชาติสวีเดน เด็กถือสัญชาติสวีเดน ถ้าเด็กเกิดที่ประเทศสวีเดน
• เด็กที่เกิดจากมารดาที่ถือสัญชาติอื่น และ บิดาของเด็กถือสัญชาติอื่น เด็กถือสัญชาติเหมือนบิดามารดาตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักภาษี และ จากที่อื่นๆ