ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

                                       

 

 

 

 

Den svenska skolan

หลักสูตรการศึกษาของประเทศสวีเดน

 

http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/det-haer-aer-den-svenska-skolan

 

  1. Förskolan สถานศึกษาก่อนก่อนวัยเรียน / การศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล อายุ 1-6 ปี  
2. Förskoleklass  ชั้นเตรียมประถม อายุ 6 ปี
3.1 Grundskolan การศึกษาชั้นพื้นฐาน / การศึกษาภาคบังคับ อายุ 7 - 15 ปี
   3.1.1 Lågstadiet การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น / Årskurs 1 – 3 อายุ 7 - 9 ปี
   3.1.2 Mellanstadiet การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย / Årskurs 4 – 6 อายุ 10 - 12 ปี
   3.1.3 Högstadiet การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Årskurs 7 – 9 อายุ 13 - 15 ปี
  Fritids - ศูนย์นันทนการ  
  3.2 Grundsärskolan การศึกษาชั้นพื้นฐาน  สำหรับเด็กที่บกพร่องทางสมอง  
3.3 Specialskolan การศึกษาชั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ  
4. Gymnasieskolan การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 16 ปี ขึ้นไป
5. Universitet มหาวิทยาลัย /  สมัครเรียนได้ที่ ► University Admissions in Sweden  
  6. Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) การศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณสมบัติ  
7. Vuxenutbildning หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่  
    7.1 Svenska för invandrare (SFI) ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ    
  7.2 Komvux  การศึกษาผู้ใหญ่  
  7.3 Folkhögskolan การศึกษาผู้ใหญ่หลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน  
  7.4 Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) สมาคมการศึกษาของผู้ใช้แรงงาน  
8. Studiestöd เงินสนับสนุนการศึกษา  
       Centrala studiestödsnämnden - CSN  คณะกรรมกลางการกองทุนเพื่อการศึกษาแห่งชาติ